وقتی گذر واژه و نام کاربری را فراموش کرده باشید میتوانید به ایمیل بررسی ها سایت پیام بفرستید.

مثال:

to:online.grouptlf@gmail.com

subject:فراموشی گذر واژه و نام کاربری


*اسم:_

*ایمیل:_

واگر خواستید رمز عبور را مدیر انتخاب نکند.

رمز عبور:_


خدانگهدار مدیر سایت.